Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Photo

Ustawa z dnia 25/03/2019 regulująca działanie Rady Miasta.


 • This topic is locked This topic is locked
No replies to this topic

Vernon2965 25/03/2019 - 19:57

Vernon
 • Gracz

*
POPULAR

.

.

.

u2nNXcZ.png

 

Dnia 25/03/2018 podczas posiedzenia w Białym Domu Rada Bezpieczeństwa Miasta Los Santos wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Los Santos podpisali dokument regulujący działanie Rady Miasta. Dokument przedstawia się następująco:

 

 

Ustawa
z dnia 25/03/2019
regulująca działania Rady MIasta

 

Art. 1. Rada MIasta - postanowienia ogólne

 1. W skład Rady Miasta wchodzą członkowie wybierani przez Burmistrza Los Santos oraz liderów poszczególnych instytucji publicznych.

 2. W skład Rady Miasta wchodzą:

 • Gubernator Stanu
 • Burmistrz Miasta Los Santos
 • Sekretarz Miasta
 • Przewodniczący Rady Miasta
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta
 • Izba Reprezentantów
 • Radni
 1. Izba Reprezentantów składa się z 5 osób, po jednym członku każdej z wymienionych niżej instytucji publicznych:

 • Los Santos Police Department
 • Federal Bureau of Investigation
 • San Andreas State Prison
 • Los Santos Medical Center
 • Los Santos Rescue Department
 1. Radni spoza Izby Reprezentantów wybierani są drogą podań i weryfikacji.

 2. Członkowie Izby Reprezentantów wybierani są przez liderów organizacji publicznych.

 3. Każdy Radny może być odwołany przez Przewodniczącego Rady Miasta za porozumieniem Burmistrza Los Santos.

 4. Każdy Radny może być odwołany z powodów wymienionych w Art. 2.

 5. Przewodniczący Rady Miasta wybiera swojego Zastępcę oraz Protokolanta Rady w porozumieniu z Burmistrzem Los Santos.

 6. Rada Miasta spotyka się obradować przynajmniej raz w miesiącu.

 7. Przewodniczący Rady Miasta może zwołać dodatkowe zebranie by omówić bieżące sprawy.

 8. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

 9. Radni pełnią swoje funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności.

 10. Przewodniczący Rady Miasta może być zastąpiony tylko i wyłącznie zatwierdzonym prawnie Vice Przewodniczącym Rady Miasta.

 11. Wszystkie przyjęte na sesjach Rady Miasta wnioski przekazywane są do weryfikacji dla Burmistrza Miasta a następnie zostają zaakceptowane, odrzucone bądź odesłane do poprawki.

 12. Kadencja Radnego wynosi 3 miesiące, po tym czasie może zostać ponownie bądź odwołany. Wyjątek stanowią Radni z ramienia Izby Reprezentantów.

 13. O wszystkich zrealizowanych wnioskach obywatele są informowani na bieżąco.

Art. 2. Prawa, obowiązki i przywileje Radnych

 1. Do obowiązków Radnych należy:
  I. Godne reprezentowanie Rady Miasta, Rządu oraz Organizacji Publicznych.
  II. Uczestniczenie w cyklicznych sesjach Rady Miasta.
  III. Analizowanie bieżących potrzeb i obywateli oraz miasta Los Santos.
  IV. Składanie i realizacja wniosków przedstawianych na sesjach Rady Miasta.
  V. Przyjmowanie i składanie wniosków mieszkańców Los Santos podczas sesji Rady Miasta.
  VI. Czynne uczestnictwo w życiu miasta Los Santos.
   

 2. Każdy Radny posiada możliwość proponowania nowelizacji do bieżącej Konstytucji stanu San Andreas.

 3. Każdy Radny posiada możliwość proponowania nowelizacji do obecnie panujących dokumentów prawnych.

 4. Każdy Radny może zaproponować kandydata do Instytutu Pamięci Stanowej z uwzględnieniem jego zasług dla miasta.

 5. W przypadku gdy Radny nie wywiązuje się ze swoich obowiązków bądź obietnic może:
  I. zostać odwołany przez Burmistrz Los Santos, Gubernatora Stanu San Andreas bądź
  Przewodniczącego Rady Miasta w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.
  II. zostać zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków
  III. zostać pozbawiony wszelkich przywilejów, wynikających z zajmowanego stanowiska.
  IV. jego wypłata może ulec znaczącej obniżce.
   

 6. Każdy Radny w zamian za sumienne wykonywanie obowiązków otrzymuje stałe wynagrodzenie oraz okresowe premie.

 7. Każdy Radny otrzymuje immunitet na wykroczenia z Kodeksu Drogowego, wyjątek stanowi niepoprawne parkowanie, w tym również pojazdu służbowego.

 8. Za nadużywanie Immunitetu Radny może go utracić tymczasowo bądź na stałe, w zależności od stopnia nadużycia.

 9. Każde jednorazowe powołanie się na immunitet jest rejestrowane.

 10. Zaniedbanie stanu technicznego i wizualnego swojego służbowego pojazdu może skutkować odebraniem go Radnemu.

 11. Każde zachowania odbiegające od normy bądź nie zawarte w ustawie będą regulowane przez Burmistrza Los Santos.

Art. 3. Skargi i zażalenia.

 1. Każdy obywatel Miasta Los Santos ma prawo złożyć skargę na Radnego bądź Przewodniczącego Rady Miasta do Burmistrza Los Santos.

 2. Przedmiotem skargi może być niewłaściwe zachowanie Radnego bądź Przewodniczącego Rady Miasta, nadużywanie immunitetu, łamanie niniejszej ustawy oraz inne zachowania budzące wątpliwości.

 3. Każda skarga powinna być poparta dowodami.

 4. Każdy Radny ma prawo do obrony swoich racji.

Art. 4. Postanowienia końcowe.

 1. Radni Rady Miasta zobowiązani się przestrzegać przepisów wyżej wymienionego Kodeksu – oraz konstytucji stanu San Andreas, kierując się jej zasadami.

 

Podpisano:

3u6xOjA.png

kJItBXi.png
jrs4Pnu.png

E66D762AA7FC38B9DD857E800A24DBAE.png

DScVPyx.png

 


 • Back to top
  • 6
0 user(s) are reading this topic