Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Announcement: Konstytucja Stanu San Andreas. (Aktualizacja:16/01/2018)


Posted by Kasiek


Kasiek
 • Zarząd

Konstytucja Stanu San AndreasRozdział I

Zapisy ogólne


Art. 1. San Andreas jest demokratycznym stanem prawnym.
Art. 2. San Andreas jest stanem niejednolitym.
Art. 3. Władza suwerenna w stanie San Andreas należy do obywateli.
Art. 4. Stan San Andreas strzeże niepodległość i nienaruszalność swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Art. 5. Stan San Andreas stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu amerykańskiego, jego trwaniu i rozwoju.
Art. 6. Konstytucja jest najwyższym prawem stanu San Andreas.
Art. 7. W stanie San Andreas językiem urzędowym jest język angielski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.
Art. 8. Stan San Andreas zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
Art. 9. Jako zdradę stanu przyjmuje się następujące czyny:
 • współpraca z organizacjami terrorystycznymi i osobami dokonującymi aktów terroru
 • udzielanie pomocy i wsparcia wrogom
 • wyjawienie tajemnicy państwowej
 • szpiegostwo
 • celowe działanie na szkodę miasta, stanu lub państwa
 • złamanie przysięgi składanej w momencie uroczystego wstąpienia do służby

 


Rozdział II

Prawa i obowiązki obywateli / kwestie wyznaniowe / wolność słowa


Art. 1. Stan San Andreas zapewnia wolność prasy i innych środków masowego przekazu.
Art. 2. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
Art. 3. Władze publiczne w stanie San Andreas zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
Art. 4. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 5. Wolność podlega ochronie prawnej i każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych.
Art. 6. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne;
Art. 7. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 8. Każdy obywatel w Stanie San Andreas ma równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
Art. 9. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Art. 10. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
Art. 11. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności.
Art. 12. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.
Art. 13. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
Art. 14. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Stanu San Andreas oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
Art. 15. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.
Art. 16. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.
Art. 17. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Art. 18. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organуw władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Art. 19. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organуw władzy publicznej, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
Art. 20. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Art. 21. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
Art. 22. Każdy obywatel posiada prawo zawarcia związku małżeńskiego bez względu na płeć, poglądy, przekonania religijne i orientację.
Art. 23. Małżeństwo rozumiane jest jako związek pomiędzy dwoma dorosłymi.


§1. Małżeństwo może zostać zawarte podczas obecności uprawnionego do tego pracownika urzędu stanu San Andreas

§2. Małżeństwo nie może odbyć się, gdy osoby prowadzą tryb wielożeństwa lub gdy między osobami jest pokrewieństwo,

Art. 24. Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.
Art. 25. Obywatele amerykańscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

Art. 26. Niekarany obywatel stanu San Andreas ma prawo do wyrobienia licencji na broń palną (leży to w obowiązkach w instytucji publicznych stanu San Andreas, które mają również możliwość odmówienia rejestracji broni obywatelowi). Obywatel podczas korzystania z broni musi zastosować się do ogólnych zasad używania broni, które można znaleźć na stronach rządowych stanu San Andreas.
Art. 27. Legalna broń automatyczna lub półautomatyczna może być wykorzystana tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia na własnej posesji bądź w ochranianym budynku jako pracownik przedsiebiorstwa świadczącego usługi ochroniarskie (przy użyciu broni konieczna jest widoczna legitymacja takiego przedsiębiorstwa).


 


Rozdział III

Służby porządkowe, instytucje państwowe, jednostki policji miejskiej i federalnej.


Art. 1. Organy władzy działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 2. Każdy zatrzymany przez służby porządkowe powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego poinformowany o przyczynach zatrzymania.
Art. 3. Każdy funkcjonariusz publiczny, urzędnik lub inna osoba sprawująca funkcje publiczne reprezentuje Stan San Andreas oraz Zjednoczone Stany Ameryki.
Art. 4. Jednostki policji miejskiej lub federalnej w zakresie swoich kompetencji posiadają możliwość:
 • wylegitymowania
 • użycia siły i środków przymusu bezpośredniego
 • użycia broni palnej i posiadania jej
 • zatrzymania lub aresztowania
 • wydania listu gończego lub nakazu aresztowania
 • prowadzenia pościgów
 • wytaczania pozwów i wystawiania aktów oskarżenia
 • rewizji osobistej, przeszukania posesji lub nieruchomości, przeszukania pojazdów i dóbr ruchomych
 • zatrzymywania pojazdów w ruchu ulicznym
 • użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych
 • użycia innych środków niezbędnych do wykonywania powierzonych ich zadań
Art. 5. Jednostkom San Andreas State Prison w odróżnieniu od jednostek policji miejskiej lub federalnej, kompetencje wymienione niżej posiadają jedynie na terenie placówki penitencjarnej, w czasie transportów lub innych zadań im powierzonych oraz na wyrazną prośbę innych służb.
 • wylegitymowania
 • użycia siły i środków przymusu bezpośredniego
 • użycia broni palnej i posiadania jej
 • zatrzymania lub aresztowania
 • prowadzenia pościgów
 • rewizji osobistej, przeszukania pojazdów i dóbr ruchomych
 • zatrzymywania pojazdów w ruchu ulicznym
 • użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych
 • użycia innych środków niezbędnych do wykonywania powierzonych ich zadań
Art. 6. Każdy organ, jednostką, bądź instytucja kierowana jest przez dowódcę bądź zarządcę wybranego na stanowisko przez Gubernatora Stanu San Andreas.
Art. 7. Każda osoba zarządzająca jednostką publiczną, instytucją lub organem porządkowym podlega bezpośrednio jurysdykcji Gubernatora Stanu San Andreas.
Art. 8. Służby federalne (tj. FBI, DEA, ATF, DHS, itd.) posiadają dostęp do informacji niejawnych lub tajnych. Posiadają też uprawnienia utajnienia istotnych informacji lub tożsamości swoich członków lub współpracowników.
Art. 9. Każdy urzędnik państwowy zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi w potrzebie. Nie wypełnianie tego obowiązku podlega karze z Kodeksu Karnego.
Art. 10. Funkcjonariusze policji miejskiej jako jedyni posiadają uprawnienia do nakładania mandatów na obywateli.

Art. 11. Jednostki typu SWAT podlegają bezpośrednio pod Federalne Biuro Śledcze, są przez nie nadzorowane. Natomiast w ich kompetencjach jest wpieranie innych jednostek i instytucji państwowych.
Art. 12. W strukturze bezpieczeństwa funkcjonuje organ pod nazwą Security Council, w którego skład wchodzą:
 • Mayor of Los Santos
 • Director of the Federal Bureau of Investigation
 • Chief of Los Santos Police Department
Art. 13. Organ, którym jest Security Council podejmuje decyzje w sferze bezpieczeństwa oraz istotnych kwestii miasta. Jego członkowie odpowiadają bezpośrednio przed gubernatorem Stanu San Andreas.
Art. 14. Służby winny okazywać należyty szacunek obywatelom oraz godnie reprezentować stan jak i kraj.
Art. 15. Obraza funkcjonariusza lub urzędnika na służbie traktowana jest jako obraza stanu i podlega karze na podstawie przepisów Kodeksu Karnego.

Art. 16. Pieczę oraz kontrolę nad przestrzeganiem prawa w jednostkach publicznych sprawuje Federal Bureau of Investigation, posiadając wszelkie potrzebne uprawnienia i instrumenty.
Art. 17. Mayor of Los Santos, Director of Federal Bureau of Investigation, Chief of Los Santos Police Department oraz Governor of San Andreas State Prison - w czasie pełnienia swojej funkcji posiadają pełny immunitet. W związku z tym nie podlegają środkom przymusu bezpośredniego, aresztowaniom czy sankcjom karnym.
Art. 18. Immunitet posiadany przez osoby wymienione w rozdziale III, artykule 16. Konstytucji Stanu San Andreas, odebrać może jedynie Gubernator Stanu San Andreas.

 

Rozdział IV

Wymiar sprawiedliwości

Art. 1. Court of Los Santos City pełni rolę władzy sądowniczej.
Art. 2. Court of Los Santos City wydaje wyroki w imieniu wymiaru sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Art. 3. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, podlegają Konstytucji oraz przepisom Kodeksu Karnego.
Art. 4. Wyrok wydawany jest na podstawie opinii ławy przysięgłych, ustalanej przez głosowanie.
Art. 5. Wyroki sądu są ostateczne i posiadają rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 6. Wydanie wyroku dożywotniego pozbawienia wolności, możliwe jest jedynie na wniosek członka Security Council, zatwierdzony przez G
ubernatora Stanu San Andreas.
Art. 7. Za realizację wyroków sądu odpowiedzialni są funkcjonariusze San Andreas State Prison.


 


Rozdział V

Los Santos Government oraz uprawnienia burmistrza miasta Los Santos


Art. 1. Główną siedzibą rządu Los Santos jest Los Santos Government, City Hall.
Art. 2. Burmistrz Los Santos podczas sprawowanego urzędu (tj. podczas pełnionej kadencji) jest w posiadaniu prywatnej licencji na broń legalną; z powodu wysokiego zagrożenia życia.
Art. 3. Ustawy mogą być wprowadzane jedynie po zatwierdzeniu Burmistrza Los Santos, a na dokumencie musi widnieć jego podpis i pieczęć.
Art. 4. Do wprowadzenia stanu wyjątkowego jest upoważniony tylko i wyłącznie Burmistrz miasta Los Santos. Stanem wyjątkowym określa się stan obejmujący dany obszar, którego wprowadzenie skutkuje ograniczenie określonych praw na przedłożony okres czasu.
Art. 5. Burmistrz Los Santos powinien raz na miesiąc kierować orędzie w kierunku obywateli miasta, w którym ten sprawuje swój urząd; Los Santos informując o:
 • poczynaniach rządu,
 • służb porządkowych,
 • wprowadzonych ustawach,
 • nowelizacjach ustaw
Art. 6. Na kwestie zarządzania miasta ma wpływ również Rada Stanu, która jest wybierana w wyborach, a jej członkowie muszą zostać zatwierdzeni i mianowani przez burmistrza.
Art. 7. Każdy radny podlega bezpośrednio burmistrzowi i odpowiada przed nim.
Art. 8. Burmistrz ma obowiązek wizytowania instytucji publicznych i państwowych (minimum raz na dwa miesiące).
Art. 9. Burmistrz podlega całodobowej ochronie.
Art. 10. Burmistrz na czas pełnienia swojej funkcji otrzymuje mieszkanie służbowe, którym jest White House.
Art. 11. Burmistrz posiada pełny immunitet w czasie pełnionej kadencji, co jednocześnie czyni go osobą nie podlegającą środkom przymusu bezpośredniego lub innym sankcjom karnym.
Art. 12. Immunitet może zostać odebrany burmistrzowi jedynie przez Gubernatora Stanu San Andreas.
Art. 13. Członkowie Rady Stanu, łącznie z przewodniczącym - posiadają immunitet w kwestii wykroczeń drogowych, co jednocześnie czyni ich osobami nie podlegającymi sankcjom karnym w zakresie Kodeksu Drogowego.
Art. 14. Immunitet członków Rady Stanu, łącznie z jej przewodniczącym, może zostać uchylony przez Burmistrza bądź Gubernatora Stanu San Andreas.


Credits:
Konrad`
Ferrum
Administracja net4game.com