Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Announcement: **Kodeks Drogowy stanu San Andreas.***(Aktualizacja:15/01/2018)


Posted by Detektyw Rafcio


Detektyw Rafcio
 • Zarząd

KODEKS DROGOWY
STANU SAN ANDREAS
WYDANIE: 2018


RUCH DROGOWY
ROZDZIAŁ I: ZASADY OGÓLNE


Artykuł 1:
§1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $200.

§2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie
mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

§3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.

Artykuł 2:
§1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Artykuł 3:
§1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $400 do $600.

§2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§3. Na wszystkich skrzyżowaniach (oprócz skrzyżowania w centrum oraz skrzyżowania obok Urzędu Miasta) światło czerwone oznacza znak STOP!

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $400 do $600.


§4. Uczestnik ruchu ma obowiązek zatrzymania swojego pojazdu przy znaku STOP.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $300 do $500.
Artykuł 4:
§1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
 • Funkcjonariusz LSPD
 • Funkcjonariusz FBI
 • Ratownik medyczny z uprawnieniami
Artykuł 5:
§1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $900.


ROZDZIAŁ II: RUCH PIESZYCH


Artykuł 6:
§1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $250.

§2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $250.

Artykuł 7:
§1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, korzystać z przejścia dla pieszych.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $400.

§2. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego.

Zabrania się:
 • wchodzenia na jezdnię:
  • bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  • spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
 • przebiegania przez jezdnię;
 • chodzenia po torowisku;
 • wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: od $200 do $800.

Przepisów art. 6 i 7 nie stosuje się w razie zamknięcia ruchu pojazdów na drodze.


ROZDZIAŁ III - RUCH POJAZDÓW


PUNKT 1: ZASADY OGÓLNE

Artykuł 8:
§1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $800.

§2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

§3. Kierujący pojazdem, korzystając z jezdni dwukierunkowej co najmniej o czterech pasach ruchu, jest obowiązany zajmować pas ruchu znajdujący się na prawej połowie jezdni.

§4. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $400.

§5. Kierujący rowerem jest zobowiązany do poruszania się po skrajnej części prawego pasa, tuż przy chodniku.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $100 do $200.

§6. Kierujących pojazdami niedostosowanymi do ruchu drogowego (wózki golfowe, wózki widłowe, gokarty, pojazdy do pielęgnacji trawników etc.) obowiązuje zakaz uczestniczenia w ruchu ulicznym.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $700 do $1000.


§7. Kierującego pojazdem obowiązuje zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych i wysyłania wiadomości tekstowych podczas jazdy.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $300 do $400.

PUNKT 2: WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

Artykuł 9:
§1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
 • na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;
 • na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;
 • na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;
§2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $500.

PUNKT 3: PRĘDKOŚĆ I HAMOWANIE

Artykuł 10:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

§2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
 • jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
 • hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
 • utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
Artykuł 11:
§1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 70 km/h.

§2. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, wynosi w przypadku:
 • samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
 • na autostradzie – 140 km/h,
 • na drodze ekspresowej – 120 km/h,
 • na pozostałych drogach – 90 km/h.
 • zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
 • na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,
 • na pozostałych drogach – 70 km/h.
Niedostosowanie się do przepisu ograniczenia prędkości skutkuje karą grzywny w wysokości:
 • 1-10km/h - $100.
 • 11-20km/h - $200..
 • 21-30km/h - $300.
 • 31-40km/h - $400..
 • 41-50km/h - $500.
 • więcej niż 50km/h - od $600 do $800.
PUNKT 4: ZMIANA KIERUNKU JAZDY LUB PASA RUCHU

Artykuł 12:
§1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.

§2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
 • do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
 • do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§3. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§4. Zabrania się zawracania:
 • w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
 • na autostradzie;
 • na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $500.

PUNKT 5: WYMIJANIE, OMIJANIE, COFANIE

Artykuł 13:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
 • przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się;
 • przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony;
 • przy cofaniu ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność, a w szczególności:
 • sprawdzić, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda; w razie trudności w osobistym upewnieniu się kierujący jest obowiązany zapewnić sobie pomoc innej osoby.
§2. Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej.

Niedostosowanie się do powyższego artykułu skutkuje karą grzywny w wysokości: od $300 do $1000.

PUNKT 6: WYPRZEDZANIE

Artykuł 14:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
 • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
 • kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
 • kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $300.

§2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, motocykla bądź kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $300.

§3. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§4. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
 • na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
 • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§5. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $600.

§6. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

PUNKT 7: PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU

Artykuł 15:
§1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $500.

§2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
 • wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • rozdzielania kolumny pieszych.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $500.

Artykuł 16:
§1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400..

§3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
  jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $500.

§4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $400.

§5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

PUNKT 8: OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ WIDOCZNOŚCI

Artykuł 17:
§1. Kierujący pojazdem może używać sygnału dźwiękowego lub świetlnego, w razie gdy zachodzi konieczność ostrzeżenia o niebezpieczeństwie.

§2. Zabrania się:
 • nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego;
 • używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem;
 • ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których może to spowodować oślepienie innych kierujących.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: $250 do $500.

Artykuł 18:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:
 • kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:
 • włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,
 • poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $300.

PUNKT 8: HOLOWANIE

Artykuł 19:
§1. Kierujący może holować pojazd silnikowy tylko pod warunkiem, że:
 • prędkość pojazdu holującego nie przekracza 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza tym obszarem;
 • pojazd holujący ma włączone światła mijania również w okresie dostatecznej widoczności;
 • pojazd holowany, jest oznaczony z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne;
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

ROZDZIAŁ IV: PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO RUCHU NA DROGACH


PUNKT 1: PRZEPISY PORZĄDKOWE
Artykuł 20:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
 • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem; (prawo jazdy)
 • dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu; (dowód rejestracyjny)
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $100 za każdy dokument.
W przypadku braku prawa jazdy nakładana jest kara w wysokości od $1000 do $1500 oraz osoba zostaje zatrzymana w policyjnym areszcie na okres 72h.

Artykuł 21:
§1. Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są zobowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $400 do $500.

§2. Kierujący motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $400 do $500.

Artykuł 22:
§1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
 • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
 • niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
 • podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
 • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
 • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
 • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $1000.

Artykuł 23:
§1. Zabrania się:
 • kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $1000 i karze pozbawienia wolności 5 lat.
 • holowania pojazdu kierowanego przez osobę, o której mowa w pkt 1;
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $800.
 • wykorzystywania drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $500.
 • wjeżdżania na pas między jezdniami;
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości: od $300 do $400.
 • pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy wezwać odpowiednie służby (Departament Policji);
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $300 do $500.
PUNKT 2: ZATRZYMANIE I POSTÓJ

Artykuł 24:
§1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $300.

§2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $300.

§5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

§6. Kierujący pojazdem w czasie postoju (w mieście) jest zobowiązany do kompletnego wyłączenia silnika po przekroczonym czasie 1 minuty.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $100.

§7. Strefy, w których można parkować:
 • strefa w centrum handlowym,
 • strefa parking urzędu miasta,
 • strefa na drodze gwiazd (jedna oś pojazdu musi znajdować się na linii krawędziowej bez najeżdżania na własność zabytkową),
 • różowa strefa po dwóch stronach ulicy w centrum przy pączku (BEVERLY AVE STREET),
 • strefa parkingu w ścisłym centrum miasta,
§8. Kierujący pojazdem dopuszczający się do postoju lub parkowania w miejscu zakazanym ponosi grzywnę:

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $100 do $300 bądź w przypadku, gdy natychmiastowe znalezienie właściciela jest niemożliwe - założeniem blokady na koło pojazdu, koszt zdjęcia: $500 oraz odholowaniem pojazdu na parking policyjny.

Artykuł 25:
§1. Dopuszcza się zatrzymania lub postoju na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego.

Artykuł 26:
§1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
 • na przejeździe kolejowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;
 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
  na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni;
 • na pasie między jezdniami;
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $350.

§2. Zabrania się postoju:
 • w obrębie przejścia granicznego;
 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • chodnik przed szpitalem,
 • chodnik przed komisariatem policji,
 • chodnik przed urzędem miasta,
 • strefa przy hali przylotów i odlotów lotniska miasta.
 • strefa przy przystanku metro MARKET STATION.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $400.

§3. Zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $600.

§4. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

PUNKT 3: OŚWIETLENIE POJAZDU

Artykuł 28:
§1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł (oba sprawne reflektory) podczas jazdy w każdych warunkach pogodowych w godzinach od 18:00 do 7:00.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $200.

PUNKT 4: WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDÓW W RUCHU DROGOWYM

Artykuł 29:
§1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd:
 • JEDNOSTEK LSPD
 • JEDNOSTEK FBI
 • JEDNOSTEK US ARMY
 • JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNEJ
 • OCHRONY RZĄDU
 • RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
§2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:
 • uczestniczy:
  • w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  • w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
  • w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;
 • pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;
 • w pojeździe włączone są światła mijania.
§3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

§4. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym należącym do kliniki prywatnej ma prawo do korzystania z sygnału dźwiękowego bądź świetlnego tylko i wyłącznie w trakcie dojazdu do wezwania podczas służby.

Niedostosowanie się do tego przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $1000 oraz odholowaniem pojazdu na parking policyjny i zablokowaniem go tam na łączną kwotę $3000.

Artykuł 30:
§1. Zabrania się:
 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne;
 • ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic;
 • przyciemniania szyb w taki sposób, który mógłby powodować niemożliwość rozpoznania kierowcy i pasażerów.
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $600.
 • posiadanie tablic rejestracyjnych z obraźliwym znaczeniem, wulgaryzmami.
  *Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $500 do $800 oraz właściciel pojazdu jest zobowiązany do zmiany tablic rejestracyjnych.
Artykuł 31:
§1. Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $600.

PUNKT 4: WYKORZYSTYWANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

Artykuł 32:
§1. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy.
§2. Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić:
 • spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje sprawą karną, a w rezultacie oskarżenie o spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym/lotniczym/morskim/drogowym.
§3. Organizator imprezy jest obowiązany:
 • współdziałać z LSPD oraz służbami ratownictwa medycznego.

POJAZDY

ROZDZIAŁ I: WARUNKI TECHNICZNE POJAZDU


Artykuł 33:
§1. Pojazd uczestniczący w ruchu musi posiadać takie części jak:
 • drzwi kierowcy;
 • drzwi pasażera;
 • maskę;
 • bagażnik;
 • oba reflektory przednie;
 • oba reflektory tylne;
 • rejestrację w widocznym miejscu;
 • zderzak przedni;
 • zderzak tylny;
a. Niedostosowanie się do przepisu (posiadanie części niesprawnych, uszkodzonych) skutkuje karą grzywny w wysokości od $300 do $400.
b. Niedostosowanie się do przepisu (całkowity brak wymaganych części) skutkuje karą grzywny w wysokości od $600 do $800.

§2. Zabrania się:
 • posiadania niezalegalizowanego podtlenku azotu
 • używania systemu hydraulicznego w centrum miasta (strefa z fotoradarami)
 • jazdy pojazdem, z którego wydobywa się dym
 • poruszanie się pojazdem o niesprawnym ogumieniu
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $800 do $1000.

§3. Pojazdy niedopuszczone do ruchu drogowego:
 • pojazdy niezarejestrowane.
Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $850.

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

ROZDZIAŁ I: UPRAWNIENIA LSPD I INNYCH ORGANÓW

Artykuł 34:
§1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań LSPD.

§2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:
 • legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
 • sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem,
 • żądania okazania dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu,
 • żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 • wydawania poleceń:
  • osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu, albo osobie odpowiedzialnej za utrzymanie drogi,
  • kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
  -uniemożliwienia
  • kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
  • kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 • używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;
 • kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych oraz wymagań związanych z tym przewozem;
 • używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu;
 • występowania w uzasadnionym przypadku z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem;

ROZDZIAŁ II: ZATRZYMANIE DOKUMENTÓW

Artykuł 35:
§1. Policjant:
 • zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:
  • uzasadnionego podejrzenia, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność,
  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,
 • może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

ROZDZIAŁ III: POŚCIG

Artykuł 36:
§1. Kierowca ma obowiązek zatrzymać się na każde wezwanie funkcjonariusza.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości $1000, zablokowaniem pojazdu na kwotę od $1500 do $3000 w zależności od stopnia zagrożenia i spowodowanych szkód podczas ucieczki oraz odebraniem prawa jazdy.

§2. Wszyscy kierowcy nie powinni utrudniać pościgu, ułatwiając to przez zjechanie na pobocze.

Niedostosowanie się do przepisu skutkuje karą grzywny w wysokości od $500 do $800.


ROZDZIAŁ IV: WYPADEK DROGOWY

Artykuł 37:
§1. Kierowca, który spowoduje kolizje drogową obciążony jest kosztami naprawy pojazdu poszkodowanego oraz mandatem $400.

§2. Kierowca, który spowoduje wypadek drogowy obciążony jest kosztami naprawy pojazdu poszkodowanego oraz mandatem $800.

§3. Kierowca, biorący udział w wypadku, który nie posiada rejestracji zostaje obciążony winą bez względu na sprawcę.


PODSUMOWANIE

§1. Kwoty za popełnione wykroczenia sumują się.
§2. Kodeksy karne mogą być edytowane i aktualizowane bez podania przyczyn.
§3. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa zostaje skierowana do sądu.
Credits:
Ferrum
Administracja net4game.com