Jump to content

net4game

The most innovative GTA: San Andreas Multiplayer Role Play server

Announcement: **Kodeks Karny stanu San Andreas.***(Aktualizacja:16/01/2018)


Posted by Kasiek


Kasiek
  • Zarząd

KODEKS KARNY

((Przelicznik: 1 godzina = 1 rok))Artykuł I

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu i moralności


§1. Podmiot okazujący zachowania nieodpowiednie i przejawiające agresje może zostać ukarany grzywną od $100 do $500
w zależności od śmiałości czynu.
§2. Podmiot przejawiający agresje/prowokację/obrazę, w jakikolwiek sposób do funkcjonariusza publicznego na służbie, zostaje ukarany mandatem w wysokości $500.

§3. Podmiot, który nie podporządkowuje się poleceniom funkcjonariusza podlega karze grzywny $300.
§4. Podmiot, który dopuści się wtargnięcia na teren zamknięty lub silnie strzeżony należący do Los Santos Police Department lub Federal Bureau of Investigation podlega karze pozbawienia wolności od 4 lat do lat 12 oraz karze grzywny $1000 do $1200.
§5. Osoby posiadające broń w sądzie (z wyjątkiem funkcjonariuszy służb publicznych) podlegają karze grzywny $500 lub karze pozbawienia wolności do 2 lat.
§6. Podmiot, który nie udzieli osobie rannej pierwszej pomocy podlega karze grzywny od $200 do $500.
§7. Podmiot, który złoży fałszywe zawiadomienie na temat popełnienia przestępstwa, zbrodni, zamachu czy innych okoliczności wymagających interwencji służb może zostać ukarany karą grzywny w przedziale od $500 do $800
§8. Podmiot zakłócający spokój stanu San Andreas poprzez niżej wymienione czyny zostaje obciążony grzywną o wysokości od $500 do $900:
  • wtargnięcie na prywatną posesję
  • zakłócanie porządku w obiektach publicznych
  • wandalizm i rozróby
§9. Żebractwo podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 3 oraz karze grzywny od $1000 do $1500.
§10. Każdy, kto dopuszcza się przygotowania: zbrodni, przestępstwa, rewolucji lub powstania podlega karze pozbawienia wolności od 8 do 15 lat oraz karze grzywny od $2000 do $3000.
§11. Nielegalne przekroczenie granicy tj. w miejscu do tego nie przeznaczonym, zagrożone jest karą grzywny w wysokości $1000.
§12.
Podmiot (wraz z pasażerami), który dopuszcza się ucieczki podczas/przed kontroli (przez uprawnione służby) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oraz karze grzywny od $500 do $1000.
§13. Podmiot, który dopuścił się wielokrotnej ucieczki - posiadający ponad 5 wpisów o ucieczce podczas/przed kontroli podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 oraz karze grzywny $1000 - $1500.
§14. Pomoc w popełnieniu przestępstwa podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 10 lat oraz karze grzywny od $500 do $2000.
§15. Składanie fałszywych zeznań służbom porządkowym lub celowe utrudnianie śledztwa/pościgu/czynności podlega karze grzywny od $500 do $800.
§16. Podmiot dopuszczający się ucieczki lub próby ucieczki z aresztu, placówki więziennej bądź też chronionego konwoju podlega karze pozbawienia wolności od lat 10 do lat 30 oraz karze grzywny od $3000 do $7000.
§17. Podmiot dopuszczający się oszustwa lub działania na szkodę instytucji, przedsiębiorstwa, osoby cywilnej lub grupy osób podlega karze od lat 5 do lat 15 oraz karze grzywny od $5000 do $20000.

§18. Podmiot zakrywający swoją twarz wewnątrz siedzib instytucji publicznych (mowa o: urzędzie miasta, sądzie, komisariatach policji, siedzibie FBI, szpitalach, Białym Domu, więzieniu stanowym) oraz w miejscach, gdzie odbywają się masowe wydarzenia podlega karze grzywny od $400 do $600.


 


Artykuł II

Przestępstwa dotyczące broni, narkotyków i amunicji


§1. Podmiot posiadający nielegalną broń, może zostać ukarany karą pozbawienia wolności od 5 do 10 lat oraz karą grzywny w wysokości od $500 do $1000, a owe przedmioty zostają skonfiskowane.
§2. Podmiot nielegalnie handlujący narkotykami, bądź bronią palną lub amunicją podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 15 lat oraz karze grzywny od $1000 do $2000.
§3.
Podmiot, który jest w posiadaniu nielegalnych substancji (narkotyki) łącznie powyżej 1 gram (1 sztuki) lub amunicji, podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 8 lat, karze grzywny od $500 do $1000 oraz konfiskacie przedmiotów.

§4. Przemyt kontrabandy przez granice miasta lub jego próba zagrożone są karą pozbawienia wolności w wysokości 8 lat oraz karą grzywny od $1000 do $2000. 


Artykuł III

Grupy przestępcze


§1. Podmiot kierujący zorganizowaną szajką przestępczą, mafią czy gangiem zostaje zatrzymany i podlega karze pozbawienia wolności od 20 do 35 lat oraz karze grzywny od $5000 do $10000.
§2. Podmiot przynależący do zorganizowanej organizacji przestępczej zostaje zatrzymany i podlega karze pozbawienia wolności od 15 do 25 lat oraz karze grzywny od $2500 do $5000.
§3. Podmiot współpracujący z organizacją przestępczą podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 20 lat oraz karze grzywny od $1000 do $1500. 


Artykuł IV

Przestępstwa i zbrodnie przeciwko życiu i zdrowiu ludzkiemu oraz przeciwko mieniu


§1. Podmiot, który dopuści się: napadu na innego człowieka, pobicie, wymuszania pieniędzy, lub innych dóbr materialnych, zostaje zatrzymany i podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 40 lat oraz karze grzywny w wysokości $1000 - $2500.
§2. Podmiot dopuszczający się zabójstwa/nieumyślnego spowodowania śmierci/wielokrotnego zabójstwa (mowa również o zleceniodawcy) zostaje zatrzymany i podlega karze pozbawienia wolności od 25 do 65 lat oraz karze grzywny w wysokości od $10000 do $25000.
§3. W wypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek członek Security Council może wnioskować o karę dożywotniego pozbawienia wolności dla sprawcy zabójstwa lub wielokrotnego zabójstwa.
§4. Podmiot dopuszczający się zabójstwa (mowa również o zleceniodawcy) funkcjonariusza publicznego na służbie zostaje zatrzymany i podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§5. Podmiot dopuszczający się próby targnięcia na czyjeś życie, zostaje zatrzymany i podlega karze pozbawienia wolności od 10 do 35 lat pozbawienia wolności (w zależności od stopnia obrażeń) oraz karze grzywny $1000 do $4000.
§6. Podmiot próbujący odebrać sobie życie zostaje zatrzymany i pod przymusem zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Zostaje także poddany leczeniu na czas nieokreślony, aż do całkowitego wyleczenia umysłowego.
§7. Podmiot dopuszczający się porwania tj. bezprawnego pozbawienia wolności jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 10 do 25 lat oraz karze grzywny od $4000 do $6000.
§8. Próba dokonania gwałtu lub dokonanie gwałtu podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 25 lat oraz karze grzywny od $4000 do $10000.
§9. Podmiot, który dokonał kradzieży mienia o wartości do:
  • do $500 - podlega karze grzywny do $700.
  • od $500 do $15000 - podlega karze pozbawienia wolności do lat 10 oraz karze grzywny do $20000.
  • powyżej $15000 - podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do lat 15 oraz karze grzywny od $20000 do $30000.
§10. Podmiot, który dopuszcza się wielokrotnego targnięcia na życie innego człowieka, przeprowadza wielokrotne akty terroru lub dopuszcza się innych rażących i wielokrotnych przestępstw lub zbrodni przeciwko życiu i zdrowiu (powyżej 5), zostaje zatrzymany i podlega karze dożywotniego pozbawienia wolności.


 


Artykuł V

Przestępstwa dyscyplinarne i przestępstwa w instytucjach państwowych


§1. Wyjawienie informacji objętych tajemnicą rządową, przez jakąkolwiek osobę posiadającą dostęp do chronionych danych, podlega karze pozbawienia wolności w wysokości 24 lat oraz karze grzywny w wysokości $15000 oraz zakazu pracy w instytucjach rządowych.
§2. Podmiot, który dopuszcza się wyrobu/rozprowadzaniu fałszywych dokumentów, podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 4 lat oraz zostaje dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Otrzymuje też zakaz pracy w służbach rządowych.
§3. Nadużywanie władzy jest rygorystycznie zabronione pod groźbą kary pozbawienia wolności do 5 lat. Czyny typu:
  • znęcania się nad podejrzanym
  • łamania praw podejrzanego
§4. Funkcjonariusz, który wykonuje czynności służbowe pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających podlega karze grzywny w wysokości $2000.
§5. Celowe utrudnianie wydalenia dyscyplinarnego ze służby, unikanie lub ukrywanie ekwipunku podlegającego zwrotowi, podlega karze pozbawienia wolności w wysokości 20 lat oraz karze grzywny w wysokości od $4500 do $9000.
§6. Zabrania się także sprzedaży dóbr tj. broni i innego tego typu przedmiotów przeznaczonych do użytku wewnętrznego z instytucji państwowych. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności od 5 do 25 lat oraz karze grzywny od $3000 do $5000. 


Artykuł VI

Korupcja


§1. Oferowanie lub zachęcenia do wręczania łapówek podlega karze grzywny od $1000 do $1500.
§2. Za przyjmowanie lub wręczanie honorariów poza oficjalnych (tzw. łapówek) podmiot podlega karze pozbawienia wolności o 10 do 15 lat oraz karze grzywny od $2500 do $3500. 


Artykuł VII

Terroryzm i przestępstwa z nim związane


§1. Utrzymywanie kontaktów z członkami organizacji terrorystycznych podlega karze pozbawienia wolności od 3 do 7 lat.
§2. Dokonanie aktu terroru podlega karze pozbawienia wolności od 25 do 50 lat oraz karze grzywny w wysokości od $10000 do $15000.
§3. Dokonanie aktu terroru, w którym wystąpiły ofiary podlega karze dożywotniego pozbawionego wolności. Stosowanie paragrafu dopuszcza się wyłącznie na wniosek członka Security Council.Credits:
Konrad`
Ferrum
Administracja net4game.com